Institucioni

Shoqata Vëllazërore Humanitare Kulturore “ISTANBUL” është themeluar si një shoqatë e pavarur, joqeveritare, bazuar në ligjin 7580, nenet 39-53, datë 29.07.1994.

Personaliteti juridik, Shoqata e ka fituar me regjistrimin e saj, me vendim të Gjykatës së Shkalles së Parë Tiranë nr.3895 datë 28.12.1999.

Banka Kombëtare Tregtare (LEKË): Numri i Llogarisë : 410139728 IBAN : AL39 2055 1106 1397 29CL TJCL ALLE
Banka Kombëtare Tregtare (EURO): Numri i Llogarisë : 410139728 IBAN : AL17 2055 1106 1397 28CT LJCF EULA
Banka Kombëtare Tregtare (DOLLAR): Numri i Llogarisë : 410139728 IBAN : AL50 2055 1106 1397 28CT LJCF USDE
KODI SWIFT: NCBAALTXXX